Posted in Songs

பே ரா னந்தமே

Image result for girl jumping with joy

பே ரா னந்தமே
நா னே அடைந்தேன்

சிறு விண்மீனைப் போல்
வானில் மிதந்தேன்

மென் தென்றலைப் போல்
பூவைத் திறந்தேன்

என் புலன் ஐந்திலும்
சோகம் மறந்தேன்

என் இயேசு என் பெயர் சொல்லி அழைத்தார்
என் பாவத்தைக் கொன்று மீட்பளித்தார்

தாகம் கொண்ட மா னானேன்
நீர் நிலையில் என்னைச் சேர்த்தார்
நெஞ்சில் ஜீவ ஊற்றும் காட்டினார்

பாவம் கொண்ட தீ ஆனேன்
தூய கையால் என்னைக் காத்தார்
விண்ணகத்தின் வாழ்வைக் காட்டினார்

வீணானவள் நானே
வீணையாய் மாற்றினார்
அன்பாலே என்னை மீட்டி தேவ கானம் கேட்கிறார்

Advertisements
Posted in Songs

நெஞ்சமே

Image result for christmas shepherd

நெஞ்சமே
நீ புகழ்ந் திடு
தேவனை இ டைவிடாமலே

இது
தேவ கானம் கேட்கும் நேரமே
இனி காலை மாலை எப் போதுமே

நெஞ்சமே
நீ மகிழ்ந் திடு
தேவனை ம றந்திடாமலே

இது
தேவன் தந்த வாழ்க்கை மண்ணிலே
நாம் நாளை செல்வோம் விண் மீதிலே

என் பாதையின் வெளிச்சம்
நான் தங்கிடும் விருட்சம்
என் பாவத்தின் ரட்சிப்பும் நீரே ..

நீர் காட்டிடும் இரக்கம்
என் நெஞ்சினில் இருக்கும்
உ னைச்சேர விருப்பம் என்றும்..

தேவனே
கண் நோக்கிப் பாரும்
பாவங்கள் ப றந்து-ஓடிடும்

நீ ரோடை ஓடும் மானாய் ஆவேனே
உம் மேய்ச்சல் ஆடாய் மாறு வேனே

தந்தையே
உம் கைகள் நீட்டும்
மழலையாய் மார்போடு சேர்வேனே

நான் பற்றிக் கொள்ளக் கரமும் தருவீரே
நான் கேட்கும் வரமும் தருவீர் நீரே

நான் பட்ட மரம் ஆனேன்
வேர் கெட்ட மரம் ஆனேன்
பேர் சொல்லி என்னை அழைத் தீரே

உம் வாக்கினை மறந்தேன்
என் போக்கிலே அலைந்தேன்
நீர் தேடி வந்து இரட்சித் தீரே


வானமே
வ ணங்கிப் பாடு
பூமியே பணிந்து பாடிடு

வான் பூமி தந்த தேவன் தந்தையே
மூ வொரு தேவன் நம் தேவனே

கானமே
க ரைந்து பாடு
ஜீவனே இணைந்து பாடிடு

தா லந்து தந்த தேவன் கர்த்தரே
தாழ் பணியும் நெஞ்சம் நித்த முமே

உம் கண்ணின் மணி ஆவேன்
உம் திராட்சைச் செடி ஆவேன்
உம் பாதம் பற்றிக் கொள்ளுவேனே

யோர் தானைப் போலப் பாய்வேன்
யோ வானைப் போலச் சாய்வேன்
உம் நெஞ்சில் தூக்கம் கொள்ளுவேனே


காலையில்
கண் விழித் திடு
தந்தையைப் புகழ்ந்து பாடிடு

இக் காலை நேரம் தேவன் கருணை
இந் நாளில் செய்வோம் நன்மை நன்மை.

மாலையில்
தாழ் பணிந் திடு
நன்றியால் துதித்துப் பாடிடு

நித் திரை நேரம் கூட ஏந்துவார்
பத் திரமாகத் தாங் கிடுவார்.

முள் முடியாலே மீட்டார்
கை மூடிடாமல் காத்தார்
ஓ டோடி வந்து தூக்கிக் கொண்டார்

என் நெஞ்சமதைக் கேட்டார்
நீ அஞ்சிடாதே என்றார்
கண் துஞ்சிடாமல் காத்துக் கொண்டார்.

Praise the Lord
நா வில் எப் போதும்
நெஞ்சமே நீ சொல்ல வேண்டுமே

இவ் வாழ்வு தேவன் நேசம் சொல்லத்தான்
நாம் தேவன் அண்டைச் சென் றிடத் தான்

Praise the Lord
சொ ல்லு எப்போதும்
நெஞ்சமே நீ மகிழ வேண்டுமே

இவ் வாழ்வு அன்பை எங்கும் காட்டத் தான்
கனி நல்கும் அத்தி மரமாகத் தான்.

நீ மண்ணில் வந்த தெய்வம்
தீ செடியில் வந்த வடிவம்
நீ ங்காத கருணை உருவம் தானே..

நீ பணிவைச் சொன்ன இறைவன்
நீ துணிவைத் தந்த தலைவன்
மீட் பான விண்ணின் ஒளியும் நீயே

Posted in Songs

கிறிஸ்மஸ் பாடல்

Image result for baby jesus

பூமி மீதில் பூவாய் வந்த பாலகனே
பாவ நெஞ்சம் மீட்க வந்த மாபரனே

தூக்கச் சொல்லித் தாலாட்டு
உனக்குச் சொல்லல் விரும்பாய் நீ
விழிக்கச் சொல்லி எங்களுக்கு
விளக்கம் சொன்ன அன்பன் நீ.

0

தொட்டில் மீது தவழாமல் – புல்
கொட்டில் மீதில் தவழ்ந்தது ஏன்
ஏழை நெஞ்சம் எப்போதும் – வர
வேற்கும் என்பதைச் சொல்லிடவோ ?

நாட்டுத் தலைவரை நாடாமல் – சிறு
ஆட்டின் இடையரைப் பார்த்தது ஏன்
மதிப்பு என்பது மாளிகையால் – வர
முடியாதென்பதைச் சொல்லிடவோ ?

இந்த ஏழை நெஞ்சம் பாராய் நீ – உடன்
உள்ளே தரிசனம் தாராய் நீ.
இந்த சின்ன மனதைக் காண்பாய் நீ – சில
தூதர் செய்திகள் சொல்வாய் நீ

வா வென்னும் வார்த்தை மட்டும்
எந்தன் நெஞ்சம் பாடுமே
வா வென்ற உந்தன் குரலில்
பாதம் தொடந்து ஓடுமே

0

உந்தன் பிறப்பால் வானத்தின் – விண்
மீனுக்கும் தான் வால் வந்ததேன்
வானத்துக்கும் மண்ணுக்கும் – ஓர்
வெளிச்சப் பாலம் போட்டிடவோ ?

வானில் இருந்து ஆளாமல் – புவி
மீதில் வந்து பிறந்தது ஏன் ?
வெறும் வார்த்தை மீட்பைத் தாராது – நல்
வாழ்வே தருமென சொல்லிடவோ ?

இந்த பாவ நெஞ்சம் பாராய் நீ – உன்
ஒளியால் என்னை நிறைப்பாய் நீ
இந்த பாறை மனதைக் காண்பாய் நீ – நல்
சிலையாய் என்னைச் செய்வாய் நீ.

வா வென்னும் வார்த்தை மட்டும்
எந்தன் நெஞ்சம் பாடுமே
வா வென்ற உந்தன் குரலில்
பாதம் தொடந்து ஓடுமே

0

Posted in Songs

கிறிஸ்தவப் பாடல்

Image result for pray to Jesus

இடைவிடாமல் துதி செய்
இடைவிடாமல் துதி செய்
இடைவிடாமல் துதி செய்


உன்னை என்னை படைத்தவர் அவர்
உள்ளங் கையில் வைத்தவர் அவர்
கண்ணின் மணியாய்க் காத்தவர் அவர்
இடைவிடாமல் துதி செய்

காலை மாலை இருப்பவர் அவர்
காலம் தோறும் வசிப்பவர் அவர்
பாவம் தன்னை வெறுப்பவர் அவர்
இடைவிடாமல் துதி செய்

காய்க்க மறுக்கும் அத்தி மரத்தையும்
காக்கும் மென்மை மனதுண்டு
தாய்க்கும் மேலாய் அன்பை நெஞ்சில்
தேக்கும் தேவ குணமுண்டு

கொடிய பாவம் செய்கிற போதும்
மன்னிக்கும் கருணை மனமுண்டு
அடிக்கடி நழுவி விழுகிற போதும்
தூக்கிடும் கைகள் அவர்க்குண்டு

இடைவிடாமல் துதி செய்

Posted in Songs

கிறிஸ்மஸ் பாடல்

Image result for christmas villageகொட்டக் கொட்டக் குளிர்

கொட்டும் காலம்

குளிருக்கும் குளிர் ஜுரம்

அடிக்கும் காலம்

 

வானத்து மீனுக்கு வால் வந்தது

பூமியின் மீட்புக்கு ஆள் வந்தது

 

வெட்ட வெட்ட வெயில்

வெட்டுக் காலம்

சொட்டுச் சொட்டா இரத்தம்

சொட்டும் காலம்

 

சி.லுவை மீட்புக்குத் தோள் தந்தது

சாத்தானின் சாவுக்கு நாள் வந்தது

ஆதாமு காலத்து பாவமுங்க

ஏவாளை ஏமாத்தும் சர்ப்பமுங்க

விலக்கப் பட்ட கனி தின்னதுலே

விலகினோம் ஏதேனின் தோட்டத்துல

 

கனிமரம் பாவத்தில் தள்ளியது

கழுமரம் அன்பினில் அள்ளியது

 

சிலுவை மரம்

வாழ்வின் வரம்

எட்டி நீ பற்றினா மீட்பைத் தரும்.

 

தந்தானே தந்தானே தந்தானே னா..

மீட்பையும் வாழ்வையும் தந்தானே னா.

 

தந்தானே தந்தானே தந்தானே னா..

நமக்காக ஜீவனும் தந்தானே னா.

 

Posted in Songs

இயேசு பிறப்பு !

Image result for இயேசு பிறப்பு
புத்தம் புதிய புல்லணை ஒன்று
பெத்லெகேமில் எழுகிறது- இறை
இயேசுவின் மழலை முதுகைத் தாங்கி
வரலாறாக வாழ்கிறது.

மண்ணை வனைந்து கடவுள் செய்த
ஆதாம் வாழ்க்கை ஆரம்பம் – பின்
விண்ணில் வனைந்த மனுமகன் வருகை
மண்ணில் விளைந்த பேரின்பம்.

மார்கழித் திங்கள் பிறந்த பாலனை
மனதில் வைத்துப் பூஜிப்போம் – அவர்
சொல்லிச் சென்ற அறிவுரை தன்னை
செயலாக்கும் வழி யோசிப்போம்.

அன்னை மரியின் அழகிய மழலை
இயேசு மனித வடிவானார் – இருள்
மண்டிக் கிடந்த மானிட வாழ்வில்
ஒளியை நல்கும் விடிவானார்.

ஆடிடைக் குடிலில் ஆதவன் விடிவில்
மீட்பின் பயணம் ஆரம்பம் – அந்த
சுடரை நெஞ்சில் சுமக்கும் நிலையே
எல்லை இல்லா ஆனந்தம்.

பிறப்பின் வாழ்த்தை உலகுக்கெல்லாம்
சத்தம் போட்டுச் சொல்லுங்கள் – அவர்
காட்டிய வாழ்வின் வழியில் தினமும்
சத்தம் இன்றிச் செல்லுங்கள்.

முள்ளில் சிக்கிய ஒற்றை ஆடும்
ஆயன் பார்வையில் முக்கியமே – முழு
உலகின் பாவம் உயிரால் தீர்த்தல்
இயேசு வரவின் தத்துவமே.

விண்மீன் ஒன்று வெளிச்ச வாலை
வைக்கோல் மீது நீட்டியது – இறை
மகனின் வரவு மனதின் மீதில்
அழகிய ராகம் மீட்டியது.
0
கிறிஸ்துப் பிறப்பு நல்வாழ்த்துக்கள்

Posted in Songs

இறைமகன் கண்கள்

Image result for eyes of jesus
இறைமகன் கண்கள் தானா
கிருபையின் பார்வை தானா
நேசரின் கண்கள் தானா
கருணையே பார்வை தானா

சோர்ந்திடும் மனதை
ஒரு பார்வை
வலுவாக்கும்

அலைந்திடும் வாழ்வை
ஒரு பார்வை
கரை சேர்க்கும்

உன் பார்வை நோய்களைத்
தான் விரட்டும்
உன் பார்வை பேய்களைத்
தான் மிரட்டும்

நேசத்தில் என்றும்
நீங்காமல் நின்றும்
நெஞ்சுக்குள் ஆறுதல் ஒளி வீசும்

சாத்வீகக் கண்களில் அருள் இருக்கும்
ஏழையின் தோழனாய் அனல் அடிக்கும்

கொல்கொதா மலையில்
சிலுவை நுனியில்
மன்னிப்பைப் போதிக்கும் விழி இருக்கும்

சாந்தத்தின் கண்களா
தாழ்மையின் கண்களா
பனிமலர்க் கண்களா
பரிவான கண்களா ?

மன்னிக்கும் கண்களா
மாபரன் கண்களா
மண் வந்த கண்களா ?
எனை மீட்ட கண்களா

என்பாவம் தீரும் உன் பார்வை தொட்டாலே
என்வாழ்வும் மாறும் உன் பார்வை பட்டாலே

திராட்சைச் செடி நீரன்றோ
உந்தன் கிளை நானன்றோ

என் வாழ்க்கையின் முடிவிலும்
தினம் தேடுவேன் உனை இயேசுவே